Saphir污水池

•接口灵活,便于安装,DN 100 / DN 150

•低净重,便于运输

•带密封条,便于安装检查井筒

•水下安装稳定,600/900升=最高43厘米,1,200升=最高55厘米(高度均自箱底算起)


选型

技术细节

安装

max. earth covering [mm] (without groundwater, vehicle loading) 1000

亲和力

Earth covering with loading capacity [mm] 300-600

部件